Kategóriák

Vásárlási feltételek

                                                                           Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

 

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban "ÁSZF") tartalmazza az itt meghatározott szolgáltató (továbbiakban "Szolgáltató")
által üzemeltetett szolgáltatások (továbbiakban "szolgáltatás") használatára és a szolgáltatásokat igénybevevőre (továbbiakban
"Ügyfél") vonatkozó feltételeket.
Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a Szolgáltató unas.hu weboldalán (továbbiakban "honlap").
Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el:
https://unas.hu/adatkezelesi_tajekoztato
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem
hozzáférhető és nem megtekinthető.
A szolgáltatások használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető
tájékoztatások nyújtják.
"Fogyasztónak" minősül a jelen ÁSZF és az annak alapján megkötött szerződés szempontjából, aki a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Szolgáltatótól szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. A Szolgáltató

 

Szolgáltató neve:  Molnár Sándor E.V.
Székhelye:  4482 Kótaj, Szent István út 77.
Adószáma:  56941955-1-35
Nyilvántartásba vétel dátuma:  2021.02.06.
E-mail:  formakepek@gmail.com

3. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, a szerződés tárgya

 

3.1. A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A szolgáltatásokat 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó
szervezetnek minősülő Ügyfél veheti igénybe.
A szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint
cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általában jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges
nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással
rendelkezik.


3.2. A szerződés tárgya
A Szolgáltató az egyes szolgáltatások pontos tartalmát, igénybevételük technikai feltételeit és funkcióit honlapján teszi közzé, a
változtatás jogát fenntartja. Az egyes szolgáltatás típusok az alábbiak:
A. HOSTING szolgáltatás: Webtárhely szolgáltatás, melyet az Ügyfél weboldalak, online alkalmazások kiszolgálására, fájlok,
adatbázisok tárolására, email címek üzemeltetésére használhat fel.
B. DOMAIN szolgáltatás: Felső szintű domain, vagy az alá rendelt második szintű közdomain delegálás és fenntartás.
C. SHOP szolgáltatás: Webáruház szolgáltatás, mely az Ügyfél számára egy különálló felületen termékbemutatási és értékesítési,
a látogatók számára tájékozódási és megrendelési lehetőséget biztosít.
D. CMS szolgáltatás: Honlap szolgáltatás, mely az Ügyfél számára szöveg, kép és egyéb anyag közzétételében nyújt segítséget
beépített funkciók használatával.
E. Piactér szolgáltatások: Internetes piactér szolgáltatás, mely az Ügyfél számára egy közös felületen strukturált kategória
szerkezetben termékbemutatási és értékesítési, a látogatók számára tájékozódási és megrendelési lehetőséget biztosít.
F. Egyéb szolgáltatások: A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Szolgáltató SSL biztonsági tanúsítványt, SMS küldési
lehetőséget, grafikai szolgáltatást, külső szoftvereket értékesít.

4. Előfizetői szerződés

 

4.1. Az előfizetői szerződés létrejötte


4.1.1. Regisztráció, Megrendelés

Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató honlapján leadott megrendeléssel jelezheti, mellyel
egy időben elfogadja ezen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A megrendelés leadása egyidejű felhasználói
regisztrációval történik, melynek során az Ügyfél megadja felhasználónevét, jelszavát, nevét, számlázási, postázási adatait és azt az e- mail címet, amelyet a továbbiakban a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra kíván használni (továbbiakban "kapcsolati email cím"). Az
elküldött megrendelés az Ügyfél részéről kötőerejű ajánlatnak minősül a megrendelésben szereplő szolgáltatásnak az ÁSZF-ben és a
szolgáltatásra vonatkozó honlapon közzétett leírásokban foglalt feltételekkel való igénybevételére.


4.1.2. Visszaigazolás
A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja
az Ügyfél által megadott kapcsolati e-mail címre küldött e-mailben. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által regisztráció és a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási információk, webshop igényelt neve, igényelt domain név, stb.), a megrendelés
azonosítóját, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a szolgáltatás díját, és
a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által a megrendeléssel tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel a Szolgáltató és az Ügyfél között az előfizetői szerződés létrejön. Az előfizetői szerződés elválaszthatatlan része a
jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok.


4.1.3. Kijavítás, módosítás
Ha Ügyfél a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok
tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó
visszaigazoló e-mailt.


4.1.4. Előfizetői Szerződés
A határidőben elfogadott (visszaigazolt) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A létrejött szerződéstől való fogyasztói elállás jogának szabályozását a 14.3 pont tartalmazza.


4.1.5. Ellenőrzési jog
A Szolgáltató jogosult ellenőrizni az Ügyfél adatait, az Ügyfelet képviselő személy jogosultságát nyilvános adatbázisok (cégjegyzék,
egyéni vállalkozók nyilvántartása) felhasználásával. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb
dokumentumokat bekérni az Ügyféltől (domain igénylőlap, aláírási címpéldány, cégkivonat, egyéb nyilatkozatok).


4.2. Szerződés hatálya és időtartama


4.2.1. Szerződés hatálya

A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Az előfizetési időszak kezdete a megrendelés leadásának időpontja, attól függetlenül, hogy
az Ügyfél egyéb a szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tett-e eddig az időpontig.
A szolgáltatás akkor kerül aktiválásra, ha az első időszak díja Ügyfél által kifizetésre került (az a Szolgáltató bankszámláján
jóváírásra került) és a Szolgáltató erről kiállította a számlát. SHOP és CMS szolgáltatás esetén az aktiválás előtti időszakban a
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás oldalán figyelmeztető szöveget elhelyezni, azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatás még nem
aktív. A Szolgáltató HOSTING szolgáltatás esetén az aktiválás időpontjában kezdi meg a tárhely létrehozását, illetve a domain
regisztrációs folyamatot.


4.2.2. Fordulónap
A szolgáltatás fordulónapja a kifizetett időszak utolsó napja lesz. A szolgáltatások előfizetés hatálya alatt történő Ügyfél általi
(Ügyfél kérésére történő) szüneteltetésére, illetve felfüggesztésére, majd annak egy későbbi időpontban történő folytatására nincs mód.


4.3. Ingyenes kipróbálási lehetőség, teszt időszak


SHOP és CMS szolgáltatások esetén a Szolgáltató az Ügyfél számára 14 napos ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosíthat. A
kipróbálási lehetőséget az Ügyfél a Szolgáltató honlapján keresztül igényelheti, mely igényléssel határozott idejű szerződés jön létre.
Ezen szerződés keretein belül igénybevett szolgáltatás díjmentes. A teszt lehetőségről a Szolgáltató a honlapján nyújt tájékoztatást.
A kipróbálási lehetőség Ügyfelenként és szolgáltatásonként egy alkalommal elérhető, és az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató egyedi
elbírálása és egyoldalú döntése alapján meghosszabbítható, a meghosszabbításának elutasítását a Szolgáltató nem köteles indokolni.
A teszt időszak alatt az Ügyfél a szolgáltatásban elérhető összes funkciót használhatja, a Szolgáltató azonban jogosult a teszt
időszak alatt egyes funkciók korlátozására, kikapcsolására, vagy a teszt időszak megtagadására. Szolgáltatót a teszt időszakban a
szolgáltatásra vonatkozóan egyébként vállalt minőségi követelmények (pl. rendelkezésreállási idő), válaszidők, szavatosságok és az
ahhoz kapcsolódó szankciók nem terhelik.
A teszt időszak alatt a szolgáltatás indoklás nélkül bármikor felmondható. Ha az Ügyfél a teszt időszak lejárta előtt megrendelés
leadásával nem jelzi azt, hogy a szolgáltatást a teszt időszakon túl is igénybe kivánja venni, úgy a teszt időszak lejártakor az előfizetői
szerződés automatikusan megszűntnek tekintendő és a Szolgáltató automatikusan törli a szolgáltatást, annak minden adatával,
beállításával együtt. Megrendelés esetén a szerződés a teszt időszakon túl is hatályban marad és az abban foglalt jogok és
kötelezettségek (ideértve a teljes funkcionalitás nyújtására vonatkozó Szolgáltató kötelezettséget és a díj fizetésére vonatkozó Ügyfél
kötelezettséget) a feleket a teljes (éles) szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint terhelik.
Hacsak a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a teszt időszak alatt is terhelik a feleket a jelen ÁSZF-ben foglalt jogok és
kötelezettségek.
Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a teszt időszakot kizárólag webáruház nyitási, honlap készítési szándékkal veheti igénybe,
ha bebizonyosodik az ettől eltérő szándék (szellemi tulajdon másolás, üzleti kémkedés, stb.) Szolgáltató a szolgáltatásokat azonnali
hatállyal törli, valamint az Ügyféltől kártérítést követelhet.

5. Szolgáltatási díj, számlázás

 

5.1. Szolgáltatási díj
A Szolgáltató a szolgáltatásokat a mindenkor érvényes díjszabása alapján nyújtja, melyet a honlapján tesz közzé. A díjak átlagos
felhasználás esetén érvényesek. Nem minősül átlagos felhasználásnak, ha a napi oldalletöltések száma havi átlagban meghaladja a
10.000-et.
Az Ügyfél jogosult az igénybevett szolgáltatások körét, illetve a fizetési ciklust módosítani. Szolgáltatások körének bővítése esetén a
Szolgáltató időarányos különbözeti díjat számít fel. A szolgáltatások körének szűkítése esetén a Szolgáltató a fennmaradó időszakra
kifizetett díjat nem téríti vissza
A Szolgáltató az egyes honlapon felsorolt (lista) díjakat és ezáltal a szerződésben megállapodott díjakat évente egy alkalommal, vagy
szolgáltatások összetételének, csomagok tartalmának változása esetén azonnali, de nem visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató az Ügyfelet a kapcsolati e-mail címen értesíti legalább 7 naptári nappal a módosítás
hatályba lépését megelőzően. Ha az Ügyfél nem ért egyet a módosítással úgy az itt meghatározott felmondási szabályok szerint a
szerződést felmondhatja.
Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ár változás előtt megrendelt szolgáltatások díját ne változtassa.
Az "AKCIÓ" vagy egyéb Szolgáltató által nyújtott kedvezményre utaló felirattal ellátott díjak egyszeri kedvezményt tartalmaznak,
ennek megfelelően a kedvezményes időszak után következő időszaktól a normál, kedvezménnyel nem csökkentett díjak
alkalmazandóak. A kedvezmények időtartamáról, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről-, mértékéről-, megvonásáról a Szolgáltató
egyoldalúan dönt.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél székhelye alapján országonként különböző szolgáltatási díjakat határozzon meg.
A Szolgáltató a szolgáltatás részét nem képező funkciók használatáért külön díjat számíthat fel. A Szolgáltató az egyedi
szolgáltatások, fejlesztések díjairól és azok felhasználási feltételeiről az Ügyfelet egyedi árajánlatban tájékoztatja. Az árajánlat külön
rendelkezés nélkül 3 hónapig érvényes. Az Ügyfél az árajánlat alapján a kapcsolati e-mail címéről rendelheti meg az egyedi
szolgáltatásokat, fejlesztéseket, melyeket a szolgáltató az árajánlatban foglaltak szerint teljesít. Szolgáltató az egyedi
szolgáltatások, fejlesztések igénybevételről az egyedi árajánlatban foglaltaknak megfelelően számlát vagy díjbekérőt állít ki, amit az
ügyfél 14 naptári napon belül egyenlít ki.


5.2. Számlázás
Új szolgáltatások megrendelése esetén a Szolgáltató 5 munkanapon belül elektronikus díjbekérőt készít, amit az Ügyfél kapcsolati
email címére küld el.
Minden egyes előfizetési időszak kezdete előtt az új időszakra fizetendő díjról a Szolgáltató az új időszakra vonatkozó díjbekérő
elkészítése előtt legalább 7 naptári nappal e-mailben előrejelzést küld a fizetendő díjról, a számlázási és postázási adatokról az Ügyfél
kapcsolati email címére (továbbiakban „tájékoztató e-mail”). Az Ügyfél 7 napon belül jelezheti észrevételeit, kifogásait,
adatmódosulást az előrejelzés tartalmával kapcsolatban.
A Szolgáltató a tájékoztató e-mailre vonatkozó 7 naptári napos határidő lejártát követően, de legalább a szolgáltatás fordulónapja
előtt 21 naptári nappal díjbekérőt állít ki, amit e-mailben továbbít az Ügyfél részére. A díjbekérőt az Ügyfél megfelelő azonosítás után megtekintheti a Szolgáltató honlapján is. Közvetített szolgáltatások esetén a Szolgáltató a fordulónap előtt legfeljebb 49 naptári
nappal készítheti el a díjbekérőt.
A díjbekérő fizetési határideje 14 naptári nap. Az Ügyfél a díjat átutalással vagy a Szolgáltató honlapján bankkártyával egyenlítheti ki.
Ha az Ügyfél más módon egyenlíti ki a díjat, akkor a Szolgáltató jogosult a fizetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket az Ügyfélre
hárítani.
A díj teljes összegének beérkezését követően 5 munkanapon belül a Szolgáltató elkészíti a számlát. Az Ügyfél kijelenti, hogy
elektronikus számlát is elfogad. Ha az ügyfél papír alapú számlát és annak postázását kéri, a Szolgáltató az Ügyfél által megadott
postázási címre elpostázza. A Szolgáltató jogosult a postázásért külön díjat felszámítani, amely díj az igénybevett postai szolgáltató
díjain és a Szolgáltató által felszámított adminisztrációs díjon alapul.

6. Felelősség vállalás, jogok, kötelezettségek

 

6.1. Felelősség vállalás
A. Ügyfél a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a Szolgáltató az
igénybevétel során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért való felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott,
továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre. Így különösen
Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk
tekintetében, így különösen az elmaradt haszon-, elmaradt bevétel-, üzemszünet-, adatvesztés-, "goodwill" csökkenés
tekintetében.
B. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a szolgáltatások segítségével nyújtott áruk vagy szolgáltatások vásárlói vagy
igénybevevői által tanúsított magatartásért.
C. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során harmadik személyek jogait és a hatályos
jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse az Ügyfél által a szolgáltatások kapcsán végzett tevékenység.
Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
D. A szolgáltatások igénybevétele során az Ügyfél vagy az Ügyfél szolgáltatásainak felhasználói által elérhetővé tett tartalmat a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogosult, de nem köteles jogellenes
tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
E. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E
harmadik személy szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
F. Az Internet és az azon nyújtott szolgáltatások elérhetőségének globális jellege miatt Ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatások
használata során a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni, így különösen köteles saját maga biztosítani, hogy a szolgáltatások segítségével végzett tevékenysége a fogyasztóvédelmi szabályoknak megfeleljen. Ha a
szolgáltatások igénybevételével összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a
használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
G. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató által a szolgáltatásokhoz biztosított jogi dokumentumok (így
különösen a SHOP szolgáltatáshoz biztosított minta-általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató) jogi megfelelőségét törekszik folyamatosan fenntartani, de ezért szavatosságot nem vállal. Az Ügyfél saját tevékenysége mindenkori
jogi megfelelőségének biztosítása az Ügyfél feladata és felelőssége.
H. Az itt kifejezetten a Szolgáltató által vállalt szavatosságokon túl a szolgáltatások minőségéért, más szolgáltatásokkal való
együttműködéséért, az Ügyfél üzleti vagy egyéb céljai elérésére való alkalmasságáért a Szolgáltató nem felel.
I. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokat és azok funkcionalitását a saját mérlegelése
alapján a saját felelősségére választja ki a saját üzleti céljainak elérése érdekében.
J. A Szolgáltató kizárólagosan a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra és saját tevékenységére alkalmazandó irányadó jog
szerinti jogszabályoknak való megfelelőségért tartozik felelősséggel.


6.2. Szolgáltató jogai, kötelezettségei
A. SHOP és CMS szolgáltatások esetén a Szolgáltató jogosult saját logójának megjelenítésére, ennek eltüntetését az Ügyfél külön
díj ellenében kérheti.
B. A Szolgáltató jogosult kiegészítő szolgáltatási díj felszámítására, végső esetben a szolgáltatások korlátozására, letiltására, ha
az Ügyfél az erőforrásokat az átlagosnál nagyobb mértékben foglalja, vagy az okozott terhelés a szolgáltatások folyamatos
biztosítását veszélyezteti. Legkésőbb a korlátozással vagy letiltással egyidőben Szolgáltató e-mailben felszólítja az Ügyfelet 7
naptári napos határidővel, hogy gondoskodjon az átlagostól eltérő használat megszüntetéséről vagy keresse meg a Szolgáltatót
az átlagostól eltérő használatra vonatkozó ajánlat és szerződéskötés céljából.
C. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készítsen, valamint minden tőle elvárhatót megtenni az Ügyfél adatainak védelme érdekében. Ugyanakkor az Ügyfél
tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató nem szavatol az adatok teljes és naprakész
helyreállításáért vagy helyreállíthatóságáért. Az Ügyfél hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az adatok helyreállítását a
Szolgáltató (ha arra lehetőség van) külön díj ellenében biztosíthatja, melynek lehetőségeit és díjszabását minden esetben
egyedileg állapítja meg.
D. A Szolgáltató a szolgáltatások funkcióinak bővítését, szűkítését, átcsoportosítását, a felületek megjelenésének módosítását,
egyes szolgáltatások vagy funkciók bevezetését vagy megszüntetétés előzetes bejelentés nélkül bármikor egyoldalúan
elvégezheti. Szolgáltató törekszik arra (de nem szavatol azért), hogy minden ilyen módosításról a weboldalán legalább 7 naptári
napos felkészülési időt biztosítva tájékoztatja az Ügyfeleket.
E. Karbantartási és ügyfélszolgálati célból a Szolgáltató jogosult az Ügyfél által igénybevett szolgáltatások adminisztrációs
felületébe bejelentkezni, ott beállításokat módosítani, teszt folyamatokat végrehajtani, valamint a weboldalba olyan mérőkódokat
elhelyezni, ami az optimalizálást és a hibaelhárítást elősegíti.
F. A szolgáltatás biztosítása során a Szolgáltató adatfeldolgozóként az Ügyfél által kezelt adatokhoz, és az Ügyfél által
elhelyezett tartalmakhoz hozzáfér, azokat megismerheti. A Szolgáltató ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása
érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem használja, harmadik fél számára nem adja ki.
G. A teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, ilyen esetben a Szolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. Ügyfél adatokhoz is hozzáférő alvállalkozók midenkori listája az
Adatkezelési tájékoztatóban található.


6.3. Ügyfél jogai, kötelezettségei
A. Az Ügyfél a szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon felhasználhatja a saját vagy az általa képviselt
gazdálkodó szervezet érdekében. Az Ügyfél köteles a tevékenységével kapcsolatos összes jogszabályt betartani. A Szolgáltató
törekszik arra, hogy ehhez megfelelő funkciókat biztosítson, mindazonáltal a jogszabályi megfelelésért nem szavatol, annak megítélése, hogy az adott szolgáltatás a felkínált állapotban megfelel-e a vonatkozó jogszbályoknak, az Ügyfél feladata és
felelőssége, azért a Szolgáltató nem áll helyt sem hatóságok, sem az Ügyfél, sem harmadik felek felé.
B. Az Ügyfél által elhelyezett minden tartalomért, adatért, információért, és az Ügyfél által folytatott tevékenységért, és annak
jogszerűségéért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel. HOSTING szolgáltatás keretén belül az Ügyfél köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a webtárhelyen elhelyezett szoftver legfrissebb verzióját használja, a feltöltött tartalom ismert
biztonsági hibáit megszüntesse.
C. A szolgáltatások technológiája és célja, hogy az Ügyfél számára technikai segítséget és funkciókat biztosítson ahhoz, hogy az
Ügyfél és az Ügyfél partnerei, ügyfelei, vásárlói, felhasználói vagy látogatói között kapcsolatot vagy egyéb jogviszonyokat hozzon
létre (pl. SHOP vagy piactér esetén Ügyfél számára termékbemutatási és értékesítési, a látogatók számára tájékozódási és megrendelési lehetőséget biztosít). Ennek megfelelően a Szolgáltató a felek között csak és kizárólag technikai szolgáltatói és
információ tároló, továbbító szerepet tölt be az Ügyfél teljesítési segédjeként, így a szolgáltatások felhasználásáért és harmadik
személyek felé való jognyilatkozatokért és kommunikált tartalmakért (így különösen az áruházakban és a piactereken található
termékek és szolgáltatások valódiságának és az adásvétel tekintetében) kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel a vele
kapcsolatban lévő harmadik felek felé. Tilos az Ügyfél által végzett tevékenység során olyan kommunikációt folytatni vagy arra
utaló nyilatkozatokat tenni, hogy a Szolgáltató bármely módon felelős az Ügyfél által végzett tevékenységért. A tevékenységgel
kapcsolatos esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag az Ügyfél és az Ügyfél partnerei, ügyfelei, vásárlói, felhasználói vagy
látogatói, illetőleg az Ügyfél és az adott szakhatóság között zajlik, abban a Szolgáltató kizárólag jogerős hatósági határozatok
alapján vagy jogszabály rendelkezése alapján vesz részt.
D. Az Ügyfél a megrendelést, létrejött szerződést, vagy a szerződés keretében igénybevett szolgáltatásokat harmadik személyre
nem ruházhatja át, nem engedheti át használatra, sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább a
Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.
E. Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.
F. Az Ügyfél köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a szerződéskötéskor rögzítésre kerültek,
különös tekintettel a kapcsolati email címre. Ennek elmulasztásából adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem
vállal.
G. Az Ügyfél jogosult a szolgáltatások igénybevételéhez további felhasználókat létrehozni. Az Ügyfél köteles a szolgáltatások
igénybevételéhez kellő bonyolultságú, biztonságos jelszót választani (kis- és nagybetűk, számok és egyéb karakterek egyidejű
használata) és az igénybevételhez szükséges felhasználóneveket, jelszavakat titokban tartani. A jogosulatlan hozzáférésből, illetve
az Ügyfél által létrehozott további felhasználók tevékenységből eredő károkért kizárólag az Ügyfél felel. Ügyfél haladéktalanul
köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha a hozzáférési (autentikációs) adatait illetéktelen személy ismerte meg, hogy a Szolgáltató a
szükséges intézkedéseket megtehesse. Az Ügyfél feladata és felelőssége, hogy az illetéktelen kezekbe jutott autentikációs adatot
(pl. jelszót) az adminisztrációs felületen módosítsa. Az ennek elmaradásából fakadó károkért a Szolgáltató nem tartozik
felelősséggel.
H. Az Ügyfél a szolgáltatás bizonyos funkcióit (pl.: bankkártyás fizetés) csak harmadik féllel kötött szerződés megkötésével veheti
igénybe.
I. DOMAIN szolgáltatás esetén az Ügyfél elfogadja az igényelt domain végződésekre vonatkozó, a domain nyilvántartója által
közölt delegálási feltételeket és szabályokat.
J. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások leírásaiban szereplő korlátlanként megjelölt funkciók használatára a Szolgáltató
nem határoz meg számszerű korlátot, de az ügyfelenkénti igénybevétele a Szolgáltató engedélyével haladhatja meg az
ügyfélátlag tízszeresét.

7. Technikai feltételek, rendelkezésre állás

7.1. Szolgáltató által biztosított technikai háttér
A Szolgáltató a szolgáltatásokat általa biztosított szervereken nyújtja. A szolgáltatások nem a Szolgáltató által biztosított szerver
háttéren történő üzemeltetésére nincs lehetőség, kivéve a DOMAIN szolgáltatás esetén. A Szolgáltató a szolgáltatásokat évi 99%-os
rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás keretében a Szolgáltató a szolgáltatásokat kiszolgáló hardver és szoftver
elérését szavatolja. A rendelkezésreállás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az
egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.
A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül
eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért,
harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.
Ha a Szolgáltató nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állási szintet, minden további kiesett óra időtartamára az Ügyfél által az adott
szolgáltatásért fizetendő egy hónapra eső díj egy órányi összegének kétszeresét írja jóvá az Ügyfél részére minőségi
díjcsökkentésként. Az Ügyfél az itt meghatározott minőségi díjcsökkentés összegén felül semmilyen további kártérítési- vagy
költségtérítési igénnyel nem élhet.
A Szolgáltató az Ügyfél szolgáltatásait, azok kihasználtságától függően, áthelyezheti a kiszolgáló szerverek között. A kiszolgáló
szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató ilyen irányú
változtatásokat az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is végezhet, az ebből fakadó kiesések a rendelkezésreállási időt csökkentik.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső
alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A
szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által
okozott kiesés, akkor sem ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.


7.2. Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek
A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel. Ezek a
következők:
A. Szélessávú internet kapcsolat
B. Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép
C. Internet böngésző (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb, vagy
azt megelőző verziója), az esetleges kivételekről a Szolgáltató az adminisztrációs felületen tájékoztatja az Ügyfelet.
Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Szolgáltató nem köteles
javítani, az esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a hiba megoldásaként a böngésző frissítése javasolt.

8. Adatfeldolgozói tevékenység

8.1. Általános rendelkezések
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete – a továbbiakban: GDPR)
28. cikke alapján az Ügyfél mint adatkezelő és a Szolgáltató mint adatfeldolgozó a jelen pontban rögzítik az adatfeldolgozói
jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket. A Ügyfél az általa végzett online termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében
adatkezelőnek minősül, míg a Szolgáltató szolgáltatás Ügyfélnek történő nyújtásával az Ügyfél partnerei, ügyfelei, vásárlói,
felhasználói vagy látogatói tekintetében adatfeldolgozónak minősül az Ügyfél által a Szolgáltató szolgáltatásinak segítségével átadott
személyes adatok tekintetében. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói
feladatokat ellátja és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Szolgáltató a saját adatfeldolgozói tevékenységéért,
valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik. A Szolgáltató adatkezelési tisztségviselőt
jelölhet ki, akinek a személyét a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában nevezi meg.


8.2. A feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozás célja és időtartama
A Szolgáltató a Szolgáltatások keretén belül bekért látogatói, vásárlói és egyéb felhasználói adatok tekintetében végez adatfeldolgozói
tevékenységet. Az adatok körét az Ügyfél a Szolgáltatás adminisztrációs beállításaival jelöli meg. Az adatok körét és az adatfeldolgozás
célját az Ügyfél saját Adatkezelési tájékoztatójában publikálja. A Szolgáltató az adatfeldolgozói tevékenységet az Előfizetői szerződés
hatálya alatt, az előfizetési időszak végéig végzi.


8.3. Közreműködés az érintetti jogok gyakorlásában
A Szolgáltató a személyes adatok tekintetében külön díjazás nélkül köteles biztosítani az Ügyfélnek a mindenkor hatályos adatvédelmi
szabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés, hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.), és köteles az
Ügyfélnek megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel segítséget nyújtani az érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolásában. Amennyiben az Ügyfél az adatok helyesbítését, törlését, megsemmisítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok
hordozását írásban elrendeli, a Szolgáltató köteles elvégezni.


8.4. Ügyfél utasítási joga
A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződés szerinti adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységét
csak és kizárólag az Ügyfél utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult végezni. A Szolgáltató nem jogosult a feldolgozással
érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint rendelkezni, nem jogosult azokat az Ügyfél utasítása nélkül megváltoztatni,
összekapcsolni, felhasználni és semmilyen módon kezelni sem. Jelen ÁSZF 14. pontja értelmében a Szolgáltató jogosult a
feldolgozással érintett adatok archiválására, törlésére.


8.5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A. A Szolgáltató köteles az Ügyfélt, mint adatkezelőt segíteni adatvédelmi incidens esetén az incidens kezeléssel kapcsolatos
adatkezelői kötelezettségei teljesítésében. A Szolgáltató a nála bekövetkezett adatvédelmi incidens esetén köteles az Ügyfélnek
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzésétől számított 48 órán belül bejelenteni az adatvédelmi incidenst, és köteles az
Ügyféllel közölni egyidejűleg az adatvédelmi incidens jellegét, az azzal érintett személyek kategóriáit és számát, az incidenssel
érintett adatok kategóriáit és számát, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, a Szolgáltató által
az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítésére tett intézkedéseket is.
B. A Szolgáltató köteles az Ügyfélnél esetlegesen elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálatban, valamint az adatvédelmi felügyeleti
hatósággal történő esetleges konzultációban segítséget nyújtani és köteles az ehhez szükséges, a szolgáltatásokkal kapcsolatos
információkat közölni.
C. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint végzett adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának
befejezésekor, vagy a jelen szerződés megszűnésekor minden, a jelen szerződés alapján általa feldolgozott személyes adatot töröl.
A Szolgáltató törlési kötelezettsége nem vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály
előírja. A Szolgáltató jelen ÁSZF 14.4-es pontja szerint, az Ügyfél jogos érdekében az adatokat archiválhatja, de azokat tovább
nem kezelheti.
D. A Szolgáltató vállalja, hogy a GDPR 30. cikkének értelmében a felelősségi körébe tartozóan végzett, valamennyi adatkezelési
tevékenységről nyilvántartás vezet, a GDPR 30. cikk (1) a)-g) pontokban foglalt kritériumok maradéktalan és teljes körű megtartásával. A Szolgáltató kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a nyilvántartás-
vezetési kötelezettségével kapcsolatos, bárminemű esetleges mulasztásaiért vagy kötelezettségszegéseiért egyedül viseli a
felelősséget.
E. Az Ügyfél általános felhatalmazást ad a Szolgáltatónak al-adatfeldolgozó igénybe vételére. Amennyiben a Szolgáltató al-
adatfeldolgozót vesz igénybe, azokat az Adatkezelési tájékoztatójában teszi közzé. Az Ügyfél nem jogosult az igénybe vett al-
adatfeldolgozó ellen kifogással élni. A Szolgáltató köteles az igénybe vett al-adatfeldolgozókkal adatfeldolgozói szerződést kötni.
A Szolgáltató az igénybe vett al-adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az al-adatfeldolgozási tevékenységet ő maga látná el. Az
Ügyféllel szemben a Szolgáltató felel az al-adatfeldolgozó jogszabálysértéséért, szerződésszegéséért és bármilyen mulasztásáért. A Szolgáltató csak olyan al-adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, amely megfelel a GDPR és jelen ÁSZF
adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az adatbiztonsági követelményeknek.


8.6. Titoktartási kötelezettség
A Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési segédeire, vezető
tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt személyes adatokra
vonatkozóan.


8.7. Adatbiztonság biztosítása
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatfeldolgozói tevékenységének
teljes terjedelmére kiterjedően, valamint hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben segíti az Ügyfélt abban, hogy
teljesíteni tudja a kezelt adatok érintettjei felé fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeit.
A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató
köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek
és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. A Szolgáltató
hibájából bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés
kizárólag az Ügyfélnek felróható okból következett be, úgy Szolgáltató az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel.

9. Szellemi tulajdonjogok

A szolgáltatás részét képező publikus, promóciós és adminisztrációs felületet alkotó grafikai és tartalmi elemek, továbbá a hozzájuk
tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részben vagy egészben történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével
lehetséges.
Minden egyéb, a szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott vagy átadott védett szellemi alkotás (így különösen, szabadalom,
know-how vagy szerzői mű) a Szolgáltató vagy partnerei tulajdonát képezik és azokra vonatkozóan az Ügyfél nem kizárólagos
felhasználási jogot szerez a szolgáltatási szerződés időtartamára és a szolgáltatási díjak fejében. A felhasználási jogok kizárólag a
szolgáltatás használatára és hasznosítására terjednek ki, de nem foglalják magukban a szellemi alkotások átdolgozásának, al-licencbe
adásának, terjesztésének jogát.
Az ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalain, illetve mintaként
bemutathatja az Ügyfél által igénybevett szolgáltatások publikus felületeit más Ügyfelek számára. Az Ügyfél kérheti a szolgáltatótól
ezen tevékenység mellőzését.
Szolgáltató minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart.

10. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény,
amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem.
Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa,
tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.
Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Szolgáltatató által vállalt rendelkezésre állásba
ez az idő nem számít bele.

11. Ügyfélszolgálat

 

A Szolgáltató és az Ügyfél között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés a Szolgáltató honlapján közzétett
ügyfélszolgálati e-mail címe és az Ügyfél kapcsolati email címe között, illetve az adminisztrációs felületen elérhető hibabejelentő
űrlap.
A Szolgáltató üzemeltet telefonos és online chat alapú ügyfélszolgálatot is, de az elsődleges módoktól eltérő formában a Szolgáltató
azonosítási és biztonsági okokból nem köteles Ügyféltől megkeresést fogadni, vagy részére információt adni.
Hibabejelentés esetén az Ügyfél által küldött levélnek (vagy a hibabejelentő felületen tett bejelentésnek) tartalmaznia kell a hiba
észlelésének minden körülményét és időpontját. Ha a hiba a bejelentés alapján nem beazonosítható, nem reprodukálható akkor a
Szolgáltató nem hibabejelentésként kezeli a megkeresést.
A Szolgáltató az Ügyféltől beérkező bejelentéseket legkésőbb a bejelentést követő munkanapon iktatja. Az iktatást követően – ha a
bejelentés oka szolgáltatásban jelentkező hiba – a Szolgáltató sürgős, a normál működést kritikusan befolyásoló (pl.: a vásárlást megakadályozó) ügyekben 4 órán belül, egyéb esetekben pedig 3 munkanapon belül válaszol, és ezzel egyidőben megkezdi a hiba
behatárolását és ha a hiba kijavítása a Szolgáltató felelősségi körébe tartozik, úgy a hiba elhárítását. A hibaelhárítás menetéről és a
sikeres hibaelhárításról a Szolgáltató az ügyfélszolgálaton keresztül ad információt, ha az Ügyfél azt igényli.
Ha az Ügyfélnek lejárt tartozása van, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél számára nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységet felfüggeszteni.
Ha az Ügyfél olyan hibát jelent be, amit saját maga okozott a szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatával, annak elhárításáért
a Szolgáltató plusz díjat számolhat fel. Ha az ügyfél olyan vélt hibát jelent be, ami nem áll fenn, annak kivizsgálásáért a Szolgáltató
plusz díjat számolhat fel.

12. Fogyasztói panaszok intézése

Az alábbi rendelkezések kizárólag fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén alkalmazandóak.


12.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett
elérhetőségein terjesztheti elő.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek
legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a
postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.


12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem
rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ügyfél számára:
A. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
B. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi testületeknél tehető meg:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax száma: (76) 501-538, E-mail cím:
bkmkik@mail.datanet.hu)
Baranya Megyei Békéltető Testület (Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím:
bekelteto@pbkik.hu)
Békés Megyei Békéltető Testület (Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976, E-mail cím:
bmkik@bmkik.hu)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület (Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail
cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu)
Budapesti Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu)
Csongrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312, E-mail cím:
fmkik@fmkik.hu)
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217, Fax száma: (96) 520-218, E-mail
cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu)
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telefonszáma: (52) 500-749, Fax száma: (52) 500-720, E-mail cím: info@hbkik.hu)
Heves Megyei Békéltető Testület (Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15., Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440., Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma:
(36) 323-615, E-mail cím: tunde@hkik.hu)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím:
kamara@jnszmkik.hu)
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím:
kemkik@kemkik.hu)
Nógrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862, E-mail cím: nkik@nkik.hu)
Pest Megyei Békéltető Testület (Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)-269-0703, E-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu)
Somogy Megyei Békéltető Testület (Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6., Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, E-mail cím: skik@skik.hu)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311-
750, E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu)
Tolna Megyei Békéltető Testület (Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661, Fax száma: (74) 411-456, E-mail cím:
kamara@tmkik.hu)
Vas Megyei Békéltető Testület (Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Telefonszáma: (94) 312-356, Fax száma: (94) 316-936, E-mail cím:
pergel.bea@vmkik.hu)
Veszprém Megyei Békéltető Testület (Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK), Fax száma: 88/412-150 (VKIK
fax száma), E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu)
Zala Megyei Békéltető Testület (Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, E-mail cím:
zmbekelteto@zmkik.hu)
C. Bírósági eljárás kezdeményezése.

13. Partnerprogram

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy szolgáltatásait regisztrált felhasználók harmadik fél részére ajánlják (továbbiakban
"Partnerprogram"). Partnerprogramban cégek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek vehetnek részt (továbbiakban "Partner"). Hacsak
a felek kifejezetten írásban másként nem rendelkeztek, a Partnerprogramban való részvétel minden esetben határozatlan időtartamra
jön létre.
A Partner kijelenti, hogy rendelkezik olyan weboldallal, ami hirdetések megjelenítésére alkalmas, vagy olyan ügyfélkörrel, aminek a
szolgáltatásokat ajánlani tudja. A Partner által közvetített Ügyfeleket a Szolgáltató hyperlinken keresztül, vagy ajánlói kód megadása
segítségével azonosítja. Egyéb módon történő Ügyfél közvetítetés a Partnerprogram hatályán kívül esik és nem vonatkoznak rá a
Partnerprogram feltételei. A Partner előfizetői szerződés megkötésére a közvetített ügyféllel nem jogosult.
A közvetített ügyfél első megrendelése után meghatározott időtartamban kifizetett számláinak nettó végösszegéből a Partner meghatározott egyszeri üzletszerzési jutalékra jogosult. A kezdeti jutalék mértéke 10%, a kezdeti jutalékfizetési időtartam 45 nap. A
jutalék aktuális mértékéről, illetve a jutalékfizetési időszak aktuális hosszáról a Partner a Partnerprogram belső felületén tájékozódhat.
Felek megállapodnak, hogy ha a közvetített Ügyfél a Partner Partnerprogramban való részvételét követően köt szerződést a
Szolgáltatóval, úgy a (volt) Partner jutalékra nem jogosult.
A jutalék a Szolgáltató szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak kiegyenlítésére felhasználható, azaz díjkedvezményre váltható.
Magánszemély partnerek esetén a jutalék összegének felhasználásának ez a kizárólagos módja. Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó
(azaz nem magánszemély) Partner esetén a Szolgáltató, ha az összegyűlt jutalék mértéke eléri vagy meghaladja a Partnerprogram
belső felületén feltüntetett összeget, számla ellenében 14 napon belül fizeti ki.
Tekintettel arra, hogy a jutalék egyszeri jutalék és a közvetített ügyféllel való szerződés megkötését követően azonnal jár a Partnernek,
a felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:298. §-a szerinti kártalanítás nem illeti meg a Partnert a Partnerprogramban való részvételének megszűnése esetén.
A Partner kijelenti, hogy törvénybe ütköző tartalmú, pornográf tartalmú, közízlést, jó erkölcsöt sértő, egyes etnikai, vallási, nemzeti,
politikai vagy egyéb csoportokat sértő, a Szolgáltató jogaira vagy jogos érdekeire nézve sérelmes, technikailag rosszul működő vagy
tartalom nélküli, ill. nem működő, vírust, kémprogramot vagy egyéb, kéretlen szoftvert tartalmazó, illegális tevékenységet támogató
weboldalon nem jeleníti meg az ajánlói hirdetéseket. A Partner kijelenti, hogy az ajánlói kódot csak törvénybe nem ütköző, a
Szolgáltató jogos érdekeit nem sértő módon juttatja el a leendő Ügyfelek részére.
Ha a kizáró ok a szerződéses jogviszony létrejöttét követően áll elő vagy szerez róla tudomást a Szolgáltató, úgy jogosult arra, hogy az
ok bekövetkeztét követően vagy a tudomásszerzését követően a Partnerprogramból azonnali hatállyal kizárja, valamint a felgyűlt jutalék
kifizetését, felhasználásának jogát megvonja. Ennek érvényre juttatása érdekében jogosult arra, hogy a Partner weboldalát bármikor
ellenőrizze, megvizsgálja.

14. Szerződés megszűnése, szolgáltatások korlátozása

14.1. Ügyfél általi felmondás


Ha az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét meg kívánja szüntetni, felmondással élhet indokolás nélkül a díjfizetési időszak utolsó
napjára. Lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a szolgáltatást azonnali hatállyal külön indoklás nélkül felmondja. Ez utóbbi esetben a
fennmaradó időarányos díj nem kerül visszafizetésre, ezt az Ügyfél nem követelheti.
Ha az Ügyfél a DOMAIN szolgáltatással kapcsolatban a domain nyilvántartónak vagy más akkreditált regisztrátor szervezetnek olyan
igényt nyújt be, melyben jelzi, hogy a Szolgáltatótól el kívánja regisztrálni (máshoz átregisztrálni) a domaint, a Szolgáltató a DOMAIN
szolgáltatással és a domainhez kapcsolódó HOSTING szolgáltatással kapcsolatban az azonnali felmondásnak megfelelően jár el.
Ha a Szolgáltató hibáján kívül a szolgáltatás teljesítése meghiúsul (pl.: domain delegálás esetén jogosulatlan védjegyhasználat,
hiányzó domain igénylőlap), akkor a Szolgáltató az azonnali felmondásnak megfelelően jár el.
Ügyfél rendkívüli felmondással élhet, ha a Szolgáltató az itt meghatározott egyoldalú díjemelési eseteken kívüli esetben vagy okból
emeli meg az előfizetési díjat, vagy a szolgáltatást jogosulatlanul korlátozza, törli, vagy a szolgáltatások funkcióit az Ügyfél számára
hátrányosan csökkenti. Ebben az esetben az Ügyfél a fordulónapig fennmaradó már megfizetett időarányos előfizetési díjat
visszakövetelheti.
A felmondást az Ügyfél az ügyfélszolgálati email címen, illetve a Szolgáltató által erre a célra biztosított adminisztrációs felületen
jelezheti.


14.2. Szolgáltató általi felmondás, korlátozás


14.2.1. Korlátozás
A Szolgáltató jogosult az Ügyfél szerződésszegése esetén az Ügyfél által igénybevett bármely szolgáltatás működését az Ügyfél
kapcsolati email címére küldött előzetes jelzéssel egyidőben korlátozni. Az értesítésben meg kell adni a korlátozás okát és azt a
türelmi időt, amelyet a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsát a szerződésszegő helyzet orvoslására. Az azonnali hatályú
felmondás helyett korlátozás alkalmazására a Szolgáltató egyoldalú döntés alapján jogosult. Ha az értesítésben megadott türelmi idő
eredménytelenül telik el, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.


14.2.2. Azonnali felmondás
A Szolgáltató különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben jogosult a szolgáltatások azonnali hatályú felmondására,
függetlenül attól, hogy az az Ügyfél tudtával, vagy tudtán kívül történt:
A. 7 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Az egyes domain végződésekre vonatkozó szabályok alapján 1 napos fizetési
késedelem esetén.
B. Az Ügyfél a szolgáltatásban jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg, értékesít vagy jogszabályba ütköző módon értékesíti, jeleníti meg, vagy ilyen domain nevet választ, vagy a megjelenítéssel, értékesítéssel harmadik személy jogát
sérti.
C. Az Ügyfél a szolgáltatásban nem valós cégadatokat jelenít meg, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll.
D. Az Ügyféllel kapcsolatos büntetőeljárás indul, vagy tömeges panasz fennállása esetén.
E. Erőszakos, fajgyűlölő, uszító, közízlést sértő tartalom megjelenítése esetén.
F. Megtévesztő, manipulatív, kártékony vagy veszélyesnek minősített tartalom megjelenítése esetén.
G. Tárhely bármely szolgáltatásának (honlap, e-mail fiók, stb.) feltörése esetén, vagy ezek illegális tevékenységre történő
felhasználása esetén.
H. Tömeges kéretlen e-mailek (SPAM) kiküldése esetén.
I. Ügyfél által Szolgáltató szerverein elhelyezett tartalom, Ügyfél által folytatott tevékenység vagy a közvetetten azok által
kiváltott, más Internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverekre és a hálózatra nézve az átlagosnál nagyobb terhelést jelentő
szolgáltatások esetét is.
J. Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése, vagy tevékenység esetén.
K. Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.
L. 60 napot meghaladó vis maior esetén.
Ha a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag az Ügyfél szolgáltatását törli, úgy az Ügyfél kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre
nem jogosult, a szolgáltatást és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tárolt adatokat a Szolgáltatótól nem követelheti.


14.2.3. Rendes felmondásA Szolgáltató jogosult a szerződést fordulónappal felmondani vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni különösen (de nem
kizárólagosan) a következő esetekben:
A. Az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató számára gazdasági hátrányt okoz, vagy a Szolgáltató minden ügyfelére
vagy azok egy meghatározott csoportjára nézve a szolgáltatás nyújtását beszünteti.
B. Ha az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos a szolgáltatás részét nem képező igényei nem elégíthetők ki.
C. A Szolgáltató és az Ügyfél között szakmai kérdésekben fennálló összeegyeztethetetlen álláspont.
A Szolgáltató a korlátozásról és a felmondásról szóló értesítést az Ügyfél kapcsolati e-mail címére küldi meg.


14.3. Felmondás fogyasztó részéről (ha Ügyfél fogyasztónak minősül)


Fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (szolgáltatás
értékesítés) esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót azonban nem illeti meg az elállási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Szolgáltató a
teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 14 napos felmondási határidő lejárta előtt.
Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően nyújtsa részére, akkor a
Fogyasztót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek
igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának megérkezését.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a
fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként
adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha
Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően mégis élni kíván felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj
fizetésére. Ez az arányos díj, a Fogyasztó által Szolgáltató részére kifizetett díjból kerül levonásra. Ez esetben a Szolgáltató kizárólag
az arányos díjjal csökkentett összeget utalja vissza a Felhasználó részére 14 napon belül. A Fogyasztó által arányosan fizetendő
összeget az ÁSZF-ben az adott szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a Szolgáltató. Ha
azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig
teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző
vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.


14.4. Megszűnés következményei


A szerződés megszűnésekor vagy korlátozásakor a szolgáltatások azonnal elérhetetlenné válnak. A Szolgáltató a megszűnést
követően jogosult az Ügyfél adatainak, a szolgáltatás tartalmának, információinak törlésére.
Az Ügyfél a megszűnést megelőzően köteles lementeni minden számára fontos adatot. Ennek elmulasztásáért a Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal.
Szolgáltatások törlésekor a Szolgáltató a szolgáltatások tartalmát archiválhatja. Az Ügyfél a szolgáltatások törlésének
visszavonását kérheti, a Szolgáltató azonban ennek teljesíthetőségére garanciát nem vállal, Ügyfél ezzel kapcsolatban kártérítési
igénnyel nem élhet. A visszavonásért vagy adatok kiadásáért a Szolgáltató jogosult díjat felszámítani.


14.5. Szerződés módosítása


A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, nem visszamenőleges hatályú módosítására, amiről az Ügyfelet az Ügyfél által megadott kapcsolati email címen tájékoztatja.
A megrendelés alapján létrejött szerződés egyoldalú módosítására is fenntartja a jogot a Szolgáltató az alkalmazandó díjak esetében
vagy, ha a szolgáltatások módosítását, funkciók bővítését vagy csökkentését határozza meg. Ha a módosítás olyan kérdést vagy
rendelkezést érint, amit a felek az ÁSZF-ben nem, vagy attól eltérően szabályoztak, úgy az Ügyfél, ha a módosítással nem ért egyet, a
szerződést felmondhatja a módosítás hatályba lépésének napjával. A módosítás hatályba lépésének napját követő időtartamra már megfizetett díjak visszajárnak.
A módosításokról a Szolgáltató legalább 30 nappal előre értesíti az Ügyfeleket a kapcsolati e-mailre küldött üzenetben.


14.6. Szerződő Ügyfél módosítása


Az Ügyfél az adminisztrációs felületen, illetve a kapcsolati email címéről jelezheti szerződő személyének módosítási igényét a
Szolgáltatónak. A Szolgáltató 14.1. bekezdésben foglalt azonnali felmondás szerint jár el, az új Ügyfél esetén a 4.1. bekezdés szerint
új szerződés jön létre. A szolgáltatások és az azokban rögzített adatok, beállítások, tartalmak nem változnak.

15. Egyéb rendelkezések

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a
körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.
A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik.
Ha a domain delegálással kapcsolatos vitás kérdéseket nem tudják rendezni, alávetik magukat az Alternatív Vitarendező Fórum
döntésének, és tudomásul veszik, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért a Szolgáltató nem felel.
Egyéb esetben (I) ha az Ügyfél a Ptk. szerinti vállalkozásnak minősül, a felek bármifajta jogvitájukkal kapcsolatban alávetik magukat
Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, vagy (II) ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy az általános illetékességi szabályok az irányadók.
Ha jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön (pl. a megrendelés alapján) megkötött egyedi szolgáltatási szerződés között egy
adott témában eltérés vagy ellentmondás van, akkor az egyedi szolgáltatási szerződésekben foglaltak az irányadóak.
Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

Hatályba lépés: 2018.11.11.

Webáruház készítés